image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Ana Değerlerimiz

Vizyon:

Dünyada oluşan gelişim ve değişimlere paralel olarak, yüksek eğitim sistemimiz, teknolojimiz ve toplumumuzun ihtiyaçları devamlı olarak değişmektedir.

Sadece mükemmellik anlayışımızla sınırlı olan uzak görüşümüz bu oluşacak olan değişim ve zorlukları önceden tahmin ederek uzmanlığımız içinde olan bütün mühendislik dallarının eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında sürdürülebilir ve zamanlı çözümler getirmektir.

Misyon:

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, mühendislik, bilim, teknoloji, planlama ve tasarım alanlarında, çağdaş, katılımcı, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma yeteneğine sahip ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen meslek insanları yetiştirmeyi ilke edinir. Amaç, özgüven sahibi ve sosyal bilinci yüksek olan eğitimli yeni bir nesil yetiştirerek, işbirlikçi bir anlayışla, toplumun teknik, çevresel ve kültürel sorunlarına sürdürülebilir çözümler getirmek; yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte doğal ve yapılı çevrenin planlanması ve tasarımı için akılcı çözümler üretmektir.

Amaçlarımız:
  • Lisans, yüksek lisans ve hayat boyu eğitim alanlarında, öğrencileri ve toplumu üretken kariyerlere ulaştırmak ve hayat boyu profesyonel çalışmalarında başarılı olmalarını sağlamak;
  • Uygulamaya yönelik olan araştırma ve geliştirme çalışmalarında, disiplinlerarası ve çoklu disiplinlerin araştırma ve uygulama çalışmalarını teşvik ederek temel bilimler, mühendislik, altyapı, enerji, çevre bilimleri, bilgi işlem, iletişim teknolojileri, planlama, tasarım ve yönetim alanlarında liderlik yapmak;
  • Topluma hizmet alanında, eğitim kaynaklarını topluma açmak ve toplum yararına oluşturulacak teknolojik yeniliklerle yerel ve bölge halkı başta olmak üzere, ulusal ve küresel boyutta hizmet etmek; Yerel ve bölgesel ekonomik yapıya destek olmak açısından, ortak eğitim ve uygulamalı araştırma çalışmaları yürütmek, yerel yönetimlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü, teknoloji, planlama ve tasarım ihtiyaçlarına yanıt vermek;
  • Akademik yapılanmasını ve eğitim-öğretim planlamasını, Üniversitemiz İhtisaşlaşma alanı “Akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları“ kapsamında yapmak, altyapısını güçlendirerek araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bölgesel kalkınmaya katkı sunmak;
  • Üniversitemiz ihtisaslaşma alanına yönelik akıllı sistemler tasarlamak ve geliştirmek için gerekli olan algoritmalar, teknolojiler ve yöntemler konusunda geniş bir bakış açısı ve beceriyi kazandırmayı ve büyük verinin analizi, otonom robotlar, nesnelerini interneti gibi ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynaması öngürülen alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 


Ana Değerler:

Ana değerlerimiz inançlarımızı yansıtmaktadır. Bu değer sistemi davranışlarımızı ve kültürümüzü yönlendirir. Dolayısı ile topluma hizmet, ortak amaç güdümümüz ve talebe odaklı tutumumuz bu kültürümüzün bir sonucudur.

Mükemmellik: En yüksek performansı elde edebilmek için, eğitim, araştırma ve topluma servis çalışmalarımızı sadece mükemmellik ile sınırlandırmaktayız.

Bütünlük: Dürüst ve etik olmak yaptığımız her katkı ve işlemin içinde vardır. Verdiğimiz sözü tutar ve hatalarımızı kabul ederiz.

Nezaket: Birbirimize saygılı, nezaketli ve haysiyetli davranırız.

Sosyal Sorumluluk: İçinde yaşadığımız toplum ve çevrenin bir parçası oluğumuz bilincinde olduğumuz için toplumumuzun gelişmesi ve çevrenin korunması amaçlarımızın başında gelir.

Çokçuluk: Toplumumuzun çokçuluğunu kutlayarak bir başarı basamağı olarak kullanmak amacımızdır. Kültürel ve kişisel farklılıklarımıza daima saygılıyız. Ayırımcılığa hiçbir ortamda tahammül etmeyiz.

İletişim: Bilgi paylaşımına ve birbirimizin görüşlerini anlamağa ve bu görüşlere saygı göstermeğe gayret ederiz.